Проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев е роден на 1 ноември 1962 г. във Видин. Средното си образование завършва в Политехническа гимназия „Димитър Благоев“- Видин през 1980 г., а висше в Технически университет – Варна, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1987 г. Същата година записва аспирантура и през 1989 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент в катедра „Електронна техника и микроелектроника“. Последователно до 2006 г., когато е избран за доцент, заема академичните длъжности  старши и главен асистент в същата катедра. През 2008 г. защитава дисертацията си на тема „Електронни преобразователи за ВЕИ“ и придобива научната степен „Доктор“. През 2011 г. е назначен за зам.ректор по международното сътрудничество и евроинтеграцията на ТУ-Варна  и за ръководител на Центъра за национални и международни проекти. През 2013 г. е избран за професор, а през 2019 г. общото събрание на Технически университет – Варна го избира за ректор на университета.

Има в научната си кариера 8 специализации в Белгия, Великобритания и Испания.

Проф. Венцислав Вълчев развива преподавателската и научната си дейност в областите – Индустриална електроника, Силова електроника, CAD системи, Компютърни приложения, Проектиране на електронни преобразуватели, Възобновяеми енергийни източници и технологии и др. и е експерт в направление „Магнитни компоненти за силова електроника“.

В административната си дейност работи в направленията – Ръководство на работата по национални и международни програми и проекти, Мениджмънд на екипи по изпълнение на проекти, Ръководство на екипи за разписване на проектни предложения, Организация и обучение на екипи за работа по проекти, Ръководство на общоуниверситетски проекти, Управление на финансови потоци на реализираните проекти, Контрол, наблюдение и документиране на процесите по изпълнение на националните и международните проекти и др.

Проф. Вълчев е автор на над 200 научни труда и публикации у нас и  в чужбина. Книгата му „INDUKTORS AND TRANFORMERS FOR POWER ELEKTRONICS“ е издадена в Китай /2004/ на китайски и в САЩ /2006/ на английски език. С авторство и в съавторство има издадени 6 учебника и няколко учебни пособия. Учустник е в 4 редакторски колегии и над 10 атестационни комисии.

Има престижни награди и от студентските си години, и за научната и преподавателската дейност както от университета, така и от научни организации и форуми.

В научната, преподавателската и административната си дейност ползва английски и руски език.