Проф. д-р Васил Мишов Цанов

Проф. д-р Васил Мишов Цанов е роден през 1950 г. Родословието му е от с. Старопатица, община Кула. След завършване на средното си образование е приет за студент в Икономическата академия „Оскар Ланге“, Вроцлав, Полша. Завършва академията през 1975 г. и постъпва на работа като специалист в Института за икономически изследвания при БАН. През периода 1985-1992 г. става последователно ст.н.с. III, II и I степен. След защита на дисертация на тема „Моделиране влиянието на научно-техническия прогрес върху личното потребление /на примера на машиностроителната продукция/“ през 1988 г. придобива научно-образователната степен „доктор по икономика“. Специализирал е в Чехословакия /1991/ и Великобритания /1993/. През 1992 г. след конкурс е назначен за доцент, а през 2011 г. за професор. От 1996 г. преподава във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“- Велико Търново по специалността „Икономика на труда“, а от 1997 г. до 2005 г. преподава по дисциплината „Управление на човешките ресурси“ в НБУ.
Научната му квалификация е в областите – приложна иконометрия /изграждане и оценка на иконометрични модели/, пазар на труда /заетост, безработица, политики/, доходи и политика по доходите, бедност и социална защита и др.
Проф. Васил Цанов е бил председател на Постоянната комисия по стопански науки и управление към Националната Агенция по Оценяване и Акредитация и член на – Висшия статистически съвет, Научната комисия по икономически науки при ВАК, СНС по национална икономика при ВАК, Специализирания научен съвет при ВАК, Научния съвет при ИИИ на БАН, редколегията на сп.“Икономическа мисъл“ и т.н.
Автор и съавтор е на десетки научни трудове, статии, доклади, анализи и научни съобщения на български и чужди езици. По-известните му авторски студии на български език са – „Моделиране на пазара на труда в България“ /1999/, „Макроикономически зависимости на пазара на труда“ /2008/, „Пазарът на труда в България: институции и гъвкавост“ /2009/. В съавторство на български език са отпечатани и монографиите – „Трудовият пазар в България. Отражение на противоречивите реалности“ /1996/, „Икономиката на България до 2000 година“ /1998“, „Безработицата в България: макроикономически взаимодействия и възможности за редуциране“ /2002/, „България: Предизвикателства на бедността“ /2006/, „Гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Примерът на България“ /2004/, „Условията на труда и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия“ /2009/ и др.
Владее и ползва полски, английски и руски език.