О.р.полковник, доц. д-р Ваньо Димитров Асенов

О.р. полк. доц. д-р Ваньо Димитров Асенов е роден на 3 октомври 1952 г. в с. Чупрене. През 1970 г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 1975 г. Висшето народно военно артилерийско училище “Георги Димитров“ – Шумен, с магистърски степени по „Военно дело“ и „Технология на машиностроенето“. До 2009 г. служи на различни длъжности в Българската армия – командир на взвод, на батарея, на артилерийски дивизион, началник щаб на артилерията на общо войсково съединение и др. Повишава офицерската си квалификация като слушател във Военната академия „Г.С.Раковски“, а от 1985 г. след спечелен конкурс е на преподавателска работа в нея, като преминава през научно-преподавателските степени – старши преподавател, главен асистент и доцент. От 2001 г. до 2003 г. е началник  /ръководител/ на катедра „Разузнавателно-огневи системи“, а от 2003 г. до 2009 г. последователно е заместник декан и декан на Факултет „Командно-щабен“ на ВА. От 2005 г. до закриването й през 2011 г. е научен секретар на Научната комисия по технически науки и национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Министерския съвет.
Доц. Ваньо Асенов има редица публикации, като научните му интереси са насочени основно в професионалните направления „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Сигурност и отбрана“.