О.р.полковник, доц.д-р Ваньо Димитров Асенов

Роден е на 3 октомври 1952г. в с.Чупрене. През 1970г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 1975г. Висшето народно военно артилерийско училище “Георги Димитров“ – Шумен, с магистърски степени по „Военно дело“ и „Технология намашиностроенето“. До 2009г. служи на различни длъжности в Българската армия – командир на взвод, на батарея, на артилерийски дивизион, началник щаб на артилерията на общо войсково съединение и др. Повишава офицерската си квалификация като слушател във Военната академия „Г.С.Раковски“, а от 1985г. след спечелен конкурс е на преподавателска работа в нея, като преминава през научно-преподавателските степени – старши преподавател, главен асистент и доцент. От 2001 до 2003г. е началник/ръководител/ на катедра „Разузнавателно-огневи системи“, а от 2003 до 2009г. последователно е заместник декан и декан на Факултет „Командно-щабен“ на ВА. От 2005г. до закриването й през 2011г. е научен секретар на Научната комисия по технически науки и национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Министерския съвет.
Доц.Асенов има редица публикации, като научните му интереси са насочени основно в професионалните направления „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Сигурност и отбрана“.