Проф. д-р Валери Цеков Николов, дмн

Проф. д-р Валери Цеков Николов, дмн е роден на 30 септември 1954 г. във Видин. Родовият му корен е от с. Симеоново и с. Ново село. Баща му е дългогодишен политически и стопански деятел във Видинска област. Валери Николов е завършил средното си образование във Видинската гимназия, а висше в Медицински университет – София, специалност „Медицина“ през 1980 г. Същата година постъпва на работа като ординатор в Окръжна болница – Видин. През 1984 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент в катедрата по физиология на Висшия медицински институт – Стара Загора. През 1990 г. става старши асистент, а през 1995 – главен асистент. През 2003 г. защитава докторската си дисертация на тема „Естрогените като нервно-психични модулатори“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Физиология на животните и човека“. През 2006 г. е хабилитиран от ВАК и избран за доцент и ръководител на сектор „Физиология“ на катедра „Физиология и патофизиология“ в Медицински университет – Плевен. От 2011 г. преподава в Медицинския факултет на Софийския университет, а от 2013 г. се премества в катедра „Здравни грижи“ на Медицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора. През 2017 г. след спечелен конкурс заема академичната длъжност „Професор“ в същия университет. Преминал е обучение през множество специализирани и квалификационни  курсове.

Областите на научно-изследователската  му дейност са – Експериментално-морфологични, методични и клинични аспекти на еритропоетиновата секреция и действие; Физиология и психофизиология на болката; Роля на естрогените като нервно-психични модулатори; Ендокриннообусловени нарушения и женско репродуктивно здраве; Клинична сензорна физиология и Стрес и психично здраве.

Учебните дисциплини, които води са – „Физиология на човека“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Лекарски асистент“ и др., като провежда лекционни курсове за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, медицински лаборанти и парамедици както за български така и за чуждестранни студенти на английски език.

Проф. Валери Цеков Николов има над 80 собствени и в съавторство научни публикации в български и чужди издания. Автор е и на учебни пособия за студенти и обучаеми в медицинските университети. Участвал е и в повече от 70 научни форуми в България и чужбина с доклади и научни съобщения, както и в над десет проекта, финансирани от български и европейски програми.

Член е на Съюза на учените в България, Българското дружество по физиологични науки, Българската асоциация по менопауза и андропауза и Българския лекарски съюз. През периода 2000-2007 г. е бил председател на секция „Медицина и стоматология“ на Съюза на учените в България, клон Стара Загора.

Брат е на оперната певица Ксения Цекова Николова – Драгостинова /виж отделна статия/.