Доц.д-р ст.н.с.I ст. Валентин Ванков Илиев, дмн

Проф. ст.н.с. I ст. д-р Валентин Ванков Илиев, дмн е роден на 13 ноември 1949 г. във Видин. Средното си образование завършва във Втора Видинска гимназия. Той е един от най-успешните ученици на доц. д-р Георги Димитров Велев /вж.отделна статия/, който тогава е учител по математика в гимназията. Валентин Илиев печели призово място на Националната математическа олимпиада през 1967 г. и е приет без приемен изпит в СУ “Св. Климент Охридски“ и в Московския държавен университет /СССР/, специалност „Математика“, но предпочита да остане в България. През 1972 г. завършва с пълно отличие СУ, специализация по алгебра и е поканен и назначен за асистент в катедра „Алгебра“ на Факултета по математика и механика в университета, като става и редовен аспирант в същата катедра. През 1980 г. защитава дисертация в областта на алгебричната геометрия, в която третира квалификационен въпрос от теорията на повърхнините и придобива образователната и научна степен „кандидат на математическите науки“ /днес „доктор“/.
Валентин Илиев е назначен за научен сътрудник в секция Алгебра“ на Института по математика и информатика на БАН през 1981 г. През 1988 г. е хоноруван доцент в Департамента по математика на Университета на щата Юта, САЩ. През 1996 г. става старши научен сътрудник II степен, а през 2010 г. I степен отново в ИМИ на БАН. От 2014 г. е професор.
В научната си и преподавателска дейност до 1991 г. проф. Илиев се занимава предимно с алгебрична геометрия, а от 1992 г. до 1998 г. интересите му се насочват в областта на алгебрата и теорията на представянията на симетричната група. Формализмът, разработен по това време, се използва от него за развитие на теорията на изометрията в органичната химия, основните идеи на която са разработени още през 1929 г. от американските учени, химикът Дж.К.Сеньор и математикът А.К.Лан. През 2008 г. проф. Валентин Илиев публикува резултатите от своите изследвания и изводи по тази теория в монографията си „Изометрията като вътрешна симетрия на молекулите“, на базата на която защитава и докторската си дисертация през същата година.
До 1996 г. проф. Валентин Илиев преподава във Факултета по математика и информатика на СУ, а от следващата година е преподавател в Американския университет – Благоевград.