Дфн Борис Костов Иванов

/1938 – 2006/
Роден е на 14 ноември 1938г. в гр.Димово. Средното си образование завършва в Димовската гимназия, а висше в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, специалност „българска филология“. Трудовата му биография започва на 1 ноември 1961г. като учител по български език и литература в родния му град и родното училище. По-късно е инспектор по възпитателната работа в отдел „Народна просвета“ на ОНС – Видин, завеждащ сектор „Изкуство и култура“ на ОК на БКП-Видин и първи секретар на ГК на БКП – Димово.
От 1970 до 1972г. учи Академията за обществени науки – Москва. През 1980г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Естетическото възпитание на трудещите се и младежта“ с научен ръководител проф.Кръстьо Горанов и получава научна степен „доктор на философските науки“.
През следващите години е заместник председател на Окръжния народен съвет, секретар по идеологическите въпроси на ОК на БКП и директор на филиала на ВХТИ-Бургас във Видин.
През 1990г. се завръща отново на партийна работа в гр.Димово. От 1992 до 1999г. – пенсионирането си, е заместник кмет по хуманитарните дейности на Димовската община.
Борис Костов има над 20 научни и публицистични книги и статии. Особено ценни за поколенията ще останат книгите му – „Димово: Опит за история или хроника на събитията“София, ОФ, 1986,-132с., „Изворски манастир „Успение Богородично“ през времето и нас“Шумен, 2006,-72с., „Спортен алманах“, София, ИК“Старт“2009,-86с. Остава в ръкопис втората му история на гр.Димово с работно заглавие „Димово. През бързея на времето“.
Умира след тежко боледуване на 25 юни 2006г. във Видин, но по негова изрична молба е погребан в родния му град Димово.