Проф. кин Борис Ангелов Първулов

Роден е през 1928 г. в с.Върбово. Завършва Белоградчишката гимназия през 1947г. и Висшия икономически институт „Карл Маркс“ през 1952 г. През 1956 г. е назначен за асистент в института в катедра „Икономика на промишлеността“. През 1961г. печели конкурс за доцент. Докторската си дисертация на тема „Производствено-стопански връзки в условията на икономически подход в управлението“ защитава през 1982 г., а от 1984 г. е професор.
Проф. Борис Първулов е заемал високи държавни постове и служби към Държавния комитет за планиране, Министерския съвет, Министерството на снабдяването и държавните резерви и Държавния съвет. Бил е и зам. министър на Министерството на снабдяването.
Научните области, в които работи и преподавателската му дейност са в областите – производствени връзки в промишлеността, управление на икономиката и народното стопанство, организация на материално-техническото снабдяване и др.
Автор е на десетки издания и публикации, сред които с особена популярност се ползват – „Въпроси на материално-техническото снабдяване на промишлеността в България“/1957/, „Себестойност и цени на промишлената продукция“/1960/, „Икономика и организация на промишленото производство“/1964, 1975-в два тома/, „Производствени връзки и договорни отношения в народното стопанство“/1966/, „Производствено-стопански връзки. Система, организация, управление“ /1984/, „Теория на управлението на народното стопанство“ учебник за студенти/1985/ и др.

Умира през 2015 г. в София.