Доц. д-р Благой Ангелов Узунов, дбн

Доц.  д-р Благой Ангелов Узунов, дбн е роден на 9 октомври 1981 г. във Видин. Висшето си образование завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“ и специализация по алгология и микология през 2005 г. От 2005 г. до 2007 г. е хонорован асистент , а от 2007 г. до 2017 г. е последователно асистент, старши и главен асистент по ботаника в катедра „Ботаника“ на Биологическия факултет при СУ. В периода 2006 – 2009 г. е редовен докторант в Университета в Инсбрук, Австрия. През 2009 г. защитава  дисертация на тема „Аеротерестриални водорасли от Пирин планина /България/“ и придобива образователно – научната степен „доктор“ по научната специалност Ботаника – алгология и микология. Специализирал е в Австрия, БАН и Китай. От 2017 г. е доцент. 

В преподавателската си дейност води лекции, упражнения и летни практики по бакалавърски и магистърски програми на български и английски  по дисциплините – Структура и биоразнообразие на растения и гъби, Систематика на водорсли и гъби, Биоразнообразие на растения и гъби, Микология, Приложна алгология, Таксономия и еволюция на гъбите, Фитопатология – гъбни патогени, Стопански ценни водорасли и гъби, Водорасли и гъби като стопански ресурси и др. В обучителната си дейност прилага експертни умения за преподаване на академични курсове по и на чужди езици със съвременни методи и информационни и компютърни технологии.

Научноизследователската си дейност на доц. Благой Узунов включва таксономични изследвания и проучване на разпространението, биоразнообразието и екологията на водорасли и гъби в различни райони на страната, участва в колективи по разработването на над 30 изследователски проекта, от които 5 с международно участие. Включва се в 21-та Национална антарктическа експедиция /2013/ и пребивава на Руската антарктическа база „Белингхаузен“ на о-в Кинг Джордж и на Аржентинската антарктическа база „Десепсион“ на о-в Дисепшън.

Автор е на над 50 научни публикации в български и чужди списания, сборници и научни издания, както и участие в съавторство в издаването на учебници, учебни помогала и методически разработки. Има множество доклади на научни форуми, рецензии и становища.

Доц. Благой Ангелов Узунов има и богата административна дейност – куратор на ACUS колекцията за аеротерестриални водорасли на СУ от 2010 г., администратор на Систематаза електронно обучение на БФ – СУ, секретар на редакционната колегия на Годишника на СУ, Книга 2 – Ботаника, член на комисията по качеството на БФ – Су от 2016 г., курсов ръководител на специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ /2011-2015/, член на Факултетния съвет на БФ-СУ от 2012 г., член на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2016 г. и др.

Владее и ползва в преподавателската и научноизследователската си работа английски, руски и немски език.