Гл.ас.д-р Благой Ангелов Узунов

Роден е във Видин. Преподавател по биология в СУ“Св.Климент Охридски“.