Гл.ас. д-р Анелия Еленкова Кадийска

Родена е на 26 август 1944г. в с.Репляна. Дъщеря на проф.Еленко Георгиев Кадийски/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в София през 1962г., а през 1968г. завършва и висшето си образование по медицина. След спечелен конкурс през 1969г. започва преподавателската си работа в Катедра екология и хранене на ИСУЛ. А по-късно става главен асистент в Медицинска академия-София. Обучава студенти медици, стоматолози и фармацевти, както и лекари специализанти – интернисти, педиатри и диетолози. Специализирала е в Германия по проблемите на предпазното действие на храната при вредни професионални въздействия. Работи като лекар консултант в кабинет „Биодар“ с приложение при лечението на пациентите на фитотерапевтични, диетични и физиотерапевтични методи.
Преподава и в Медицинския колеж към Медицинския факултет на СУ, както и в Европейския бизнес колеж „ФУМИ интелект“.
Публикувала е над 80 научни статии и доклади в български и чужди издания. Има издадени ръководства и учебни помагала – методични указания, компютърни програми и списификации използвани при обучението на студенти и специализанти. Има призната рационализация на метод за изследване на реакциите на човешкия организъм при екстремни ситуации.
Анелия Клисарска е участвала при подготовката на космическия полет на първия български космонавг Георги Иванов и е била научен секретар на Българското научно дружество по хранене и диетика.