Кгмн д-р Любен Антонов Иванов

Роден на 19.02.1915г. във Видин.
Завършва естествена история в СУ“Св.Климент Охридски“ през 1938г. През 1943г. защитава дисертация и става доктор на естествените науки, а през 1957г. и кандидат на геолого-минералогичните науки.
От 1939г. е преподавател към Катедрата по геология и палеонтология в СУ. Научните му интереси и публикации са в областите – регионална геология, инженерна геология и хидрогеология.
Фундаменталните му научни трудове са: „Принос към геологията на западната част от Панагюрската Средногорска ивица между с.Бухово и Саранското поле“, „Геология на Брезово-Драгойновския дял от Източни Родопи“ и др.
Носител е на високи държавни и научни отличия.