Гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

Роден е във Видин. Преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ към факултета по икономика на инфраструктурата при УНСС-София.
Преподава и развива научната си дейност в дисциплините – Управление на иновациите и инвестициите, Устойчиво развитие, Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана, Управление на риска и т.н.