Доц.д-р Христина Евгениева Живкова

Родена е в с.Ружинци. Преподавател в катедра „Социална медицина“ на Медицински унуверситет-София.