Доц.д-р Стелиян Славков Димитров

Роден е в Плевен. Преподавател по дисциплините „Географски информационни системи“ и „Устройство на територията“ в катедра „Картография и ГИС“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет.