Проф.кфн Славчо Цанков Иванов

/1939-2006/
Роден е на 15 декември 1939г. в с.Цар Петрово.
През 1964г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“ специалност „българска филология“/1964/ и е назначен за учител в Силистренската първа гимназия „Св.Климент Охридски“. По-късно става инспектор по български език и литература в отдел „Просвета“ на ОНС и преподавател в Полувисшия педагогически институт в Силистра, а от 1972г. преподавател и в педагогическия факултет на новооткрития филиал на Русенския университет “Ангел Кънчев“ в града по нова и най-нова българска литература. Като в продължение на шест години е и негов заместник директор. През 1980г. защитава дисертация върху творчеството на Страшимир Кринчев и му е присъдена научна степен „кандидат на филологическите науки“. От 1986г. е доцент по нова българска литература, а от 2000г. професор.
Научните търсения и творчески интерпретации на проф. Славчо Иванов са по проблемите на литературното творчество и литературната история и критика, на новата българска литература от Вазов до наши дни, като отделя особено внимание на малко познати и изследвани автори, литературни критици и естетически и литературни течения и школи в края на 19-ти и началото на 20-ти век и тяхното влияние в по-късните етапи от развитието на българската литература. Особен афинитет проявява и към съвременните автори и творците от добруджанския край.
Проф. Славчо Иванов публикува над 300 литературни и публицистични статии, очерци, рецензии и научни съобщения в университетските издания и списанията „Литературна мисъл“, „Език и литература“, „Театър“ и други специализирани и периодични издания. Автор е на учебници и помагала и на 6 монографии „Критици от миналото“/1986/, „Хубаво е там, където ни няма“/1991/, „Пътища за оцеляване“/1991/, „Поезията между две епохи“/1994/, „За поезията в нова България“/1999/, „От век на век“/2001/, „Столетие.Литературна антология Силистра/1900-2000//2001/ и е водещ съавтор на сборника „Интерпретации на критически текстове в българската литература“/1995/. Последната му книга „Пътуващи диалози“ излиза през 2005г.
Член е на Съюза на учените в България от 1977г.
Умира на 5 октомври 2006г.