Гл.ас. д-р Сергей Румянов Радуканов

Роден е в гр.Белоградчик и завършва средното си образование в местната гимназия. След спечелен конкурс през 2011г. е избран за асистент, а по-късно през 2015г. за главен асистент в катедра „Финанси и кредит“ към факултет „Финанси“ на СА-Свищов.
В съавторство участва в създаването и издаването на 5 студии, 6 учебника и 4 учебни помагала. Представил е и 6 доклада на научни форуми.