Гл.ас.д-р инж.Светослав Светославов Забунов

Роден е във Видин. Възпитаник е на Техническия университет – София, завършил с магистърска степен специалност „Компютри и системи“ през 2001г. До 2003г. работи в Хемимонт АД, София. След това е работил по тема, свързана със създаването на модел за индивидуално-адаптивна система за е-обучение, като създава среда и авторски език за интерпретатор на езика за описание на лекции по физика, лаболаторни упражнения, тестове и др. С натрупан опит в теорията на формалните езици и граматики, отчитащи спецификата на съвременните компютърни системи за обучение, той е зачислен през юни 2009г. за докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по физика“ с работна тема – „Индивидуално-адаптивна система за е-обучение по физика за студенти във висшите училища“ и научен ръководител проф.д-р Мая Гайдарова.
През 2011г. защитава дисертация на тема „Създаване и използване на система от 3D симулации към курса по механика“ и му е присъдена образователно – научна степен „Доктор“ по научната специалност 05.07.03. – Методика на обучението по физика.
През 2015г. след конкурс е назначен за главен асистент.
Има публикации в електронни издания, индийско и български списания за научно-популярни знания.