Проф. Петър Георгиев Паунов

Роден е на 11 юни 1900г. в Казанлък. През 1919г. завършва Видинската гимназия, а през 1923г. Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност физика. През периода 1930-1931г. специализира във Висшия институт по теоретична и приложна оптика в Париж, а през 1955г. е на специализация и в СССР. През 1933г. става асистент по експериментална физика , а от 1951г. до 1955г. е доцент в СУ. През 1956г. става професор и ръководител на Катедрата по физика във Висшия минно-геоложки институт – София. От 1967г. е преподавател във Висшия педагогически институт – Шумен, като през годините 1971-73 е зам.ректор и ръководител на Катедрата по физика.
Проф. Паунов е един от основоположниците и организатор на геофизичните проучвания в България. Създател е на уреда пирхелиометър. Научната му, преподавателска и изследователска дейности са в областта на оптиката, ултразвука, метереологията и т.н.
Сред десетките му научни трудове и публикации са и „Кратко ръководство за упражненията по опитна физика в университета“, „Върху светлинните явления във водата под действието на ултразвука“ и др.