Проф.здн Марко Леон Лиджи

/1916-1985/
Роден е във Видин през 1916г. Завършва агрономо-лесовъдния факултет на СУ. Бил е директор на МТС и КОС и председател на Околийския народен съвет във Видин. Професор. Заслужил деятел на науката. Има множество научни трудове и публикации по проблемите на селското стопанство.