Доц.инж. Мария Димитрова Дачева,дфмн

Институт по механика на БАН, Секция „Механика на деформируемото твърдо тяло“. Преподавател във ВИАС-София