Доц.д-р Емилия Тодорова Минева

Родена е на 2 септември 1942г. в гр.Белоградчик. Родовият й корен е от с.Ошане. През 1971г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“, специалност философия. От 1972г. е назначена за асистент в катедра „Научен комунизъм“ на университета. През 1989г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Формиране на Марксовия подход към проблема за човека“. От 1990г. е доцент. Водила е дисциплини свързани с историята на философията на ХIХ и ХХ век.
Има множество публикации в специализирани издания и самостоятелни книги, по съществените са: „От възникването на марксизма до ленинския етап“/антология-учебно помагало за студенти 1981/, „Ленин като историк на философията“/сб.“Ленин и съвременността“1982/, „Една типология на домарксовите подходи към проблема за човека“/сп.“Фил.мисъл“,бр.9/1983/, „Гражданското общество“/ФМ,бр.10/1989/, „Владимир Соловьов и проблемът за смисъла на живота“/Ф,бр.5-6/1998/, „Историко-философска мозайка от ХIХ век“/2004/ и др.
Семейна е и има две деца. Дъщеря й проф.д-р Силвия Стефанова Минева е преподавател по приложна, професионална, модерна и постмодерна етика в СУ/виж отделна статия за нея/.