Доц.д-р Евгени Илиев Евгениев

Роден е на 10 февруари 1976г. във Видин. Син е на дългогодишната председателка на Сдружение“Организация Дром“-Видин, авторитетен педагог и общественик Донка Панайотова. Завършва средното си образование в ГПЧЕ през 1994г. с пълно отличие и Икономическия университет – Варна през 2000г. с придобити специалности – „бакалавър по икономика“ и „магистър по туризъм“. Има придобита магистърска степен и по политически науки в Централно-европейския университет – Будапеща. Специализирал е по европейски науки в Европейския колеж в Парма, Италия и има завършена степен „Доктор“ в Централно-европейския университет от 2006г.
Трудовата му дейност започва през 2007г. като експерт специалист в отдел „Финансиране и развитие на частния сектор“ към представителството на Световната банка в София. Работил е по проекти на международни организации като OECD/Париж/ и UNIDO/Виена/. Има участие в глобални, регионални и национални форуми, като Финансов форум „Иновации“, Международен научен форум „Иновациите: двигател на икономическия растеж“ и Регионален форум на Световната банка и Комисия за финансов надзор по темата „Защита на потребителите на финансови услуги и финансово образование“.
Преподавателската му дейност първоначално е под формата на хоноруван преподавател в катедра „Финанси“ на Висшето училище по застраховане и финанси – София и в катедра „МИО и бизнес“ в УНСС-София през 2009г. Води курсове по „Международни финансови организации“, „Публична политика и бизнес среда“ и „Глобален стратегически мениджмънт“, както и курсове на английски език в магистърските университетски програми. През 2012г. е назначен на академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ-София по специалността „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховане/международни финансови институции/“. От 2013г. е ръководител на научно-изследователско звено „Иновации“ във ВУЗФ.
Доц.Евгениев е автор и съавтор на монографии, студии, учебници, доклади и публикации в научни, специализирани и масови издания. Сред научните му трудове с особен интерес се ползват монографията му „Мост в прехода: Условия по заемите на Международния валутен фонд за България“/2010/, Саарбюкен, Германия, , студията „МВФ и Световната банка като глобални институции“ и учебника „Глобалните институции: структура, функции, политики“.
Владее английски, италиански и сърбо-хърватски език.