Доц.д-р инж. Димитър Костов Станков

Роден е на 6 март 1946г. в гр.Кула. Средното си образование завършва в техникум по „Механизация на селското стопанство“ в гр.Бяла Слатина през 1965г. От 1965г. до 1968г. завършва Полувисшия железопътен институт „Т.Каблешков“- София и започва работа като машинист на ел.локомотив в ЖП депо – Подуене.Приет е за студент и през 1974г. завършва ВИММЕСС – Русе, специалност „Технология на машиностроенето и металите“ и е назначен за асистент в института. През 1984г. специализира по специалността в СТАНКИН, Москва. През 1985г. постъпва на работа като старши асистент в ТУ – София, филиал-Пловдив, следващата година става главен асистент. През 1987г. специализира в Ленинградския политехнически институт, а през 1999г. в ТУ – Щутгарт. През 2004г. защитава дисертация/д-р/ на тема „Технологични изследвания за усъвършенстване на конструкцията на спомагателни инструменти за обработване на отвори върху конвенционални металорежещи машини“. ПРофесионалната му преподавателска и научна дейност започва през 1975г. когато е избран за асистент във ВИММЕСС-Русе. През 1985г. става старши асистент в ТУ-София, филиал-Пловдив. През 2007г. е избран за доцент по „Технология на машиностроенето“, а от 2010г. до 2011г. е ръководител на катедра „Индустриален мениджмънт“.
Основните области на научната му и преподавателска дейност са: технология на машиностроенето, електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето, производствен и индустриален инженеринг.
Автор и съавтор е на над 80 научни публикации и съавтор на 6 учебни пособия. Ръководител на над 300 докторанти и е ръководител и участник в 31 научни договори и проекти.
Член е на УС на СУБ-Пловдив и на НТС и е обществен деятел в БФ Хандбал.
Награден е с почетния знак на Пловдив за принос в развитието на висшето образование в града/2009/.
От м.февруари 2014г. е председател на Българския институт по метрология.