Доц.д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева

Родена е на 6 септември 1960г. в гр.Кула. Средното си образование завършва в Кулската гимназия, а висше във ВИИ“Карл Маркс“ през 1983г. по специалността „Финанси и кредит“. През 1991г. е избрана за асистент. От 1992г. е старши, а от 1993г. главен асистент. През 1996г. е на специализация в Германия, а през 1998г. във Великобритания. През 2005г. защитава докторската си дисертация. От 2009г. е доцент. Научен секретар от 1998г. и член на Факултетния съвет/1999-2005/ на Финансово-счетоводния факултет. Зам.ръководител е на катедра „Финансов контрол“.
Чете лекции по одиторинг, данъчен контрол и одит в публичния сектор.
Научните й интереси са в областта на методологията на одитния процес, одита в публичния сектор, данъчните злоупотреби и измами, специфичните проблеми на финансовото отчитане и т.н.
Доц. Даниела Въткова е член на УС на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Има десетки публикации и съавторски издания за практическия одиторен процес и учебно-преподавателската дейност.
Владее немски, руски и английски език.