Гл.ас. Гергана Бориславова Кирилова-Андреева

Родена е през 1976г. във Видин. Средното си образование завършва в СОУ“Цар Симеон Велики“ през 1994г. и е приета за студент във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ по специалността „право“. През 2000г. завършва университета и започва работа като адвокат, а по-късно и като юрисконсулт на МБАЛ-Велико Търново и община Лясковец. От 2001г. е асистент, от 2004г. старши асистент, а от 2007г. главен асистент. Преподава трудово и осигурително право в Катедра “Частноправни науки“ на Юридическия факултет на ВТУ.