Проф.д-р Георги Николов Златарски

Роден е на 5 декември 1932г. в София. Внук е на проф.Георги Златарски – основателят на българската геоложка наука, действителен член на Българското книжовно дружество. Завършва медицина през 1956г. в МА и започва работа като ординатор в болницата в гр.Белоградчик, където от 1960 до 1962г. е началник на Хирургично отделение.
През 1962г. постъпва на работа в УМБАЛСМ“Пирогов“ като завеждащ IV хирургична клиника. По-късно е завеждащ Секция по спешна хирургия и директор на Института“Н.И.Пирогов“.
Стипендиант е на една от най-престижните научни фондации – Александър фон Хумболт.
Признат е за един от енциклопедистите в Българската обща и спешна хирургия. Научните му интереси и постижения са в областта на голямата висцерална, стомашната, дебелочревна и особено на спешната хирургия.
Член е на НС на МБАЛСМ“Пирогов“ и председател на Българското хирургично дружество от 1994 до 2002г. Член е на ВАК и на Немското хирургично дружество „Emergenci Surgeri and Intensive Care”. Работи активно в редакционните колегии на три български и две западни списания по проблемите на хирургията. Автор е на над 250 научни труда. Съосновател е и дълги години е председател на „Българска асоциация по лечение на раните“ от нейното създаване през 1998г. до последните си дни.
Владее немски, френски и английски езици.
Има две дъщери и четири внучки.
Обожаваше Белоградчик и често гостуваше в града и околните села.
Умира на 4 ноември 2011г. в София.