Доц.д-р Владимир Любенов Жобов

Роден е през 1956 г. във Видин. Баща му Любен Жобов /виж отделна статия/ е сценограф на Драматичен театър “Владимир Трендафилов“-Видин в най-успешните години на театъра. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. През 1985 г. записва редовна аспирантура в Института за български език на БАН. От 1988 г. е преподавател в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии в СУ. През 1991 г. защитава докторската си дисертация на тема „Акустично-фонетичен анализ на особени гласни и съгласни в българските диалекти“. Специализирал е обща и експериментална фонетика в университета в Бъркли, Калифорния. Последователно е асистент, старши и главен асистент, от 2001 г. е доцент, а от 2016 г. след спечелен конкурс е професор. От 2007 г. до 2015 г. е заместник-декан на факултета по славянски филологии по учебната дейност /бакалаври/. Изнасял е лекции в университети в САЩ и Германия.

Проф. Владимир Жобов  води лекционни курсове и упражнения по българска, обща и експериментална фонетика, фонология, българска диалектология и лексикология, общо езикознание, съвременен български език и др. в бакалавърски и магистърски програми.

Автор е на над 80 значими публикации – 3 монографии, един електронен ресурс, един речник, 6 учебника и учебни помагала, студии, статии, съобщения, библиографии и др. Съавтор е в университетски трудове, учебници и научни публикации в специализирани и научно-популярни издания.