Доц. д-р Ваня Петрова Иванова

Родена е през 1963г. в гр.Кула. Завършва Френската езикова гимназия-София. През 1986г. завършва висшето си образование по специалността „Политическа икономия“ във ВИИ“Карл Маркс“. През 1988г. е избрана за асистент в катедра „Икономикс“ и последователно става старши и главен асистент. Специализира в Московския държавен университет/1990/, Университета Фрийбург, Швейцария/1993/, летните университети в Полша и Гърция/1994-95/, Университет Ca’Ffskari, Италия /1995-96/. През 1991г. получава магистърска степен от Европейския университетски център на Университет Нанси-II, Франция. Докторската си дисертация на тема „Същност и особености на Европейския монетарен съюз“ защитава през 1997г. През 2006г. е избрана за доцент в катедра „Икономикс“ на Общоикономическия факултет в УНСС. Членува в ААЕ, Франция.
Доц.д-р Ваня Иванова има редица трудове и публикации в специализирани издания и е изнасяла доклади на наши и международни форуми
Научните интереси и преподавателската практика на доц. Ваня Иванова са в областта на международната икономика, икономическата интеграция, екофискалната политика и устойчивото развитие.
Доц. Иванова има редица трудове и публикации в специализирани издания и е изнасяла доклади и научни съобщения на наши и международни форуми. Част от авторските и в съавторство публикации са: „Икономикс-сборник тестове и задачи“/1994,1998/, Сборник тестове и задачи по икономикс“/1998/, „Икономикс на прехода“/1999/, „Сборник тестове и задачи по световна икономика“/1999/, „Световна икономика“ /1999, 2001/, „Икономическата и финансовата структура на Еврозоната“ /2004/, „Предизвикателствата на еврото“/2004/, „Световна икономика“/6-то прераб. и доп. изд./2006/ и др.