Гл.ас. д-р Бойко Георгиев Неделин

Роден е на 2 декември 1960г. в с.Долни Лом. Основното си и средно образование завършва в гр.Монтана, а висше в Лесотехническия институт-София през 1985г. Започва работа в Държавно ловно стопанство през 1986г. и същата година печели конкурс за аспирант в института. През 1990г. защитава дисертация на тема „Възобновяване на буковите гори в Централна Стара планина“ и получава научната степен „Доктор“. От 1997г. е гл.асистент в ЛТИ-София. В момента се занимава с частна лесовъдна практика.