Гл.ас.д-р Биляна Радославова Курташева

Родена е на 29 юни 1973 г.във Видин. Средното си образование завършва през 1991 г. във Видинската математическа гимназия, а висше в СУ“Св.Климент Охридски“ по специалността „Българска филология“ и втора специалност „Английски език и литература“ през 1996 г. След дипломирането е съосновател и работи като редактор на експерименталното списание за литература „Витамин Б“. От 1998 до 2000 г. е и секретар на сп.“Литературна мисъл“, издание на Института по литература на БАН. През 1999 г. е назначена след конкурс за редовен асистент по теория на литературата, а през 2001 г. става старши асистент в Нов български университет и главен редактор на сп.“Следва“, издание на НБУ. Била е член на съвета на Департамент „Нова българистика“, съдиректор на бакалавърска програма „Език и литература“ и член на Факултативния съвет на Факултет „Базово образование“. През 2011 г. защитава докторската си дисертация на тема „Антологии и канон. Антологийни образи в българската литература/1910-1944/“, която е издадена през 2012 г. от издателство „Просвета“
Биляна Курташева е участник в множество национални и международни конференции, курсове и проекти, четения и дискусии.
Участва в редакционни екипи и състави на научни и юбилейни издания и е автор на множество рецензии, статии и публикации в нашия и чуждестранен печат. Има и няколко преводни книги.
Владее английски, сръбски и руски езици.
e-mail: bkourtasheva@nbu.bg