Проф.д-р инж. Балуш Енчев Балушев

/1901-1983/
Роден е през 1901г. в Лом. През 1925г. завършва електроинженерство в Дрезденското висше техническо училище и започва работа във Видинската община. През 1932г. завършва строително инженерство в Загребския университет и постъпва на работа в Околийското инженерство на гр.Белоградчик/1933/. От 1934г. до 1935г. отново е на работа във Видинската община, а от 1936г. до 1941г. отново е в Белоградчик. През 1941г. защитава докторската си дисертация в Дрезден. През периода 1942-44г. работи в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството. През 1944г. е назначен за професор във ВИСИ. Бил е декан на Строителния факултет/1948-1952;1958-1960/ и член на Научния съвет по технически науки при БАН, както и консултант по изработването на генералния план на София през 1956г. и постоянен съветник по градоустройство на Видинската община.
Проф. Балушев е специалист по земна механика, фундиране и инженерна геология.
Автор е на фундаменталното ръководство „Земна механика“/1941/, претърпяло множество издания.
Носител е на множество държавни, правителствени и професионални отличия, а през 1981г. е удостоен със званието „Заслужил деятел на науката“.
Синът му доц.ктн инж. Енчо Балуш Балушев продължава успешно научната и преподавателска дейност на именития си баща.
Проф.Балуш Балушев умира през 1983г. в София.